Leidende principes

In regio Amersfoort volgen we met de nieuwe werkwijze in de jeugdhulp de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Onderdeel van deze Hervormingsagenda is de reikwijdte van de Jeugdwet. Deze bepaalt dat de specialistische jeugdhulp bedoeld is voor gezinnen en kinderen die het echt nodig hebben. En dat meer hulpvragen worden opgepakt in de sociale basis.

In onze regio gaan we hier als volgt mee om:

  • (Pleeg)ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en ondersteuning van hun kind.
  • Hulp is altijd gericht op versterking van de eigen kracht van het gezin en de sociale steun vanuit het netwerk van het gezin.
  • Jeugdhulp is aanvullend op de eigen kracht en sociale steun van het gezin en de voorzieningen in de sociale basis.
  • De hulpvraag pakken we eerst vanuit aangrenzende domeinen op, zoals het onderwijs, de volwassenen-ggz en bestaanszekerheid. Pas dan zetten we jeugdhulp in.
  • De ondersteuningsstructuur van het onderwijs is voorliggend op jeugdhulp.
  • Collectieve voorzieningen gaan voor op individuele voorzieningen.
  • Gecontracteerde aanbieders leveren de specialistische jeugdhulp.
  • Een persoonsgebonden budget (pgb) zetten we in wanneer geen passend gecontracteerd aanbod beschikbaar is.
  • Als de jeugdhulp al is opgestart, is het niet mogelijk om achteraf de financiering via de gemeente te regelen. Jeugdhulp kennen we niet met terugwerkende kracht toe.